СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

Под патронажа на ... (уточнява се)
 

Есенен научно-образователен форум
УЧИТЕЛЯТ: ПРИЗВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЗНАНИЕ
София
22-24 септември 2011 г.

ПАРТНЬОРИ
МОМН
СБУ
МАЙКРОСОФТ ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗДАТЕЛСТВО ”ИЗКУСТВА”
CIREC
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата
Предстои потвърждение на партньорството от:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА”
ИЗДАТЕЛСТВО „АНУБИС - БУЛВЕСТ” ООД
ИЗДАТЕЛСТВО „Д-Р ИВАН БОГОРОВ”

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) при СУ „Св. Климент Охридски” & партньори кани желаещите университетски преподаватели, специалисти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища, учители, възпитатели, специалисти от неправителствения сектор и всички заинтересувани за участие в първия Есенен научно-образователен форум 2011 на тема „Учителят: призвание, компетентност, признание”.

Форумът ще се проведе от 22 до 24 септември 2011 г. в Ректората на Софийския университет и в Учебния корпус на ДИУУ.  

Предварителната програма включва следните панели:

 • Конферентни секции (доклади)
 • Кръгла маса Диалог на поколенията – с участието на представители на Детския парламент, София, и на Alumni на ДИУУ
 • Панел на Майкрософт за България
 • ТОП_ДИУУ (Творчески образователни послания_ДИУУ) – първо издание на департаментската инициатива ежемесечно Видеопослание на публична личност, учител ... за образованието
 • Pro Bono демонстрация Майсторски педагогически клас
 • Ателие Дрескод на учителя
 • Матине Учителят творец (учители и техни ученици представят авторски литературни творби и картини, музикално-инструментални импровизации)
 • Благотворително ревю на облекла и аксесоари - продукция на ученици от столични професионални гимназии. Набраните средства се разпределят пропорционално между гимназиите и фонд Стипендиант на ДИУУ за 2012
 • Панаир на издателства на учебна литература

Примерни тематични направления в панела Конферентни секции (доклади):

 • Призванието учител – мит и реализация
 • Професионалната компетентност на учителя – реализация и проекции
 • Признанието към учителя – разпознаване и удостоверяване

Важни срокове:
01.06.2011 – изпращане на резюме на доклада и попълнена форма за заявка
20.06.2011 – внасяне на такса за участие с доклад (40 лв.) или без доклад (20 лв.)
15.08.2011 – изпращане на готовите доклади

Заявки, резюмета и доклади се изпращат на e-mail: esenforum@diuu.bg
  
На 1 септември 2011 г. програмата на форума ще бъде публикувана на сайта на ДИУУ www.diuu.bg и изпратена на заявилите участие.

Учителите, участвали във форума ще получат удостоверения с начислени кредити. Удостоверенията могат да им послужат при диференцираното оценяване в училищата.

Такси

 • За участие с доклад

До 20.06.2011 – 40 лв.
На място в деня на регистрацията - 50 лв.

 • За втори доклад (вкл. в съавторство)

До 20.06.2011  – 20 лв.
На място в деня на регистрацията - 25 лв.

 • За участие без доклад

До 20.06.2011 – 20 лв.
На място в деня на регистрацията - 30 лв.

Таксите покриват издаването на докладите и разходите по провеждане на форума.

Сумите могат да се превеждат по банковата сметка на ДИУУ: 

Получател: ДИУУ – СУ „Св. Кл. Охридски”                  
IBAN                 BG72BNBG96613100123501
BIC                    BNBGBGSD
БНБ      -        Централно управление       
Основание за плащане: „Такса за участие във форума”

или
да се внасят в касата на ДИУУ – стая 301, Учебен корпус.

За платената такса ще бъде издадена фактура.

Изисквания към докладите:

 1. Докладите да бъдат в съответствие с темата на конференцията.
 2. Един участник може да се включи с до два доклада (вкл. в съавторство).
 3. По време на форума докладите се представят в съкратен вариант - до 8 минути.
 4. Докладите да бъдат придружени с резюме на български и английски език – до 120 думи.
 5. Информация за връзка с автора (авторите): адрес и телефон (по желание), електронен адрес

Представените и одобрени доклади ще бъдат издадени в хартиен и електронен формат.
Технически изисквания:

 • Формат: A4
 • Заглавие: Times New Roman, 16 pt, Caps Lock, Regular, Centered
 • Име, фамилия, научно звание, научна степен, институция: Times New Roman, 12 pt, Italic, Righted
 • Ключови думи (до 5), Times New Roman, 10 pt, Italic, Centered
 • Текст на доклада, вкл. таблици, графики, диаграми - до 8 страници: Times New Roman, 12 pt, Regular, Justified
 • Вътрешни заглавия: Times New Roman, 16 pt, Italic, Justified
 • Подчертаване в текста: Italic
 • Литература и бележки: Times New Roman, 10 pt, Regular, Justified, Endnote

Организационен комитет:
доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
доц. д-р Даниела Миткова
доц. д-р Росица Пенкова
доц. д-р Славка Ненова
гл. ас. д-р Мариета Савчева
гл. ас. Бистра Стоименова
гл. ас. Фани Тодорова

Координатори:

 

   
               
Copyright 2011 © Foundation Madara-Bulgaria. All rights reserved. Created by Bi0G@Me