Фондация Мадара-България

www.madara.bas.bg
E-mail: foundation_madara@yahoo.com

   
   

   Международен научно-образователен форум
ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ
В ТЪРСЕНЕ НА ПРАВИЛНИЯ ПОДХОД

29-30.08.2012, София, хотел Вега

   
 

Партньори:
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата
Програма „Изток-Изток: Партньорство отвъд границите“,
Институт Отворено Общество,
Синдикат на българските учители
Департамент за информация и усъвършенстване на учители,
Софийски университет „Св.Климент Охридски“
Ministry of Education - Czech Republic
Open Society - Czech Republic
Crisis Counselling Center „Mahena“ – Estonia
Educational initiative, Soros Foundation – Latvia
School Pedagogy Department in Riga Teacher Training and Educational Management Academy –Latvia
Educational Department of the municipality of Jelgava city -  Latvia

Феноменът напускане на училище преди завършване на начално или средно образование, наречен „тихата епидемия“, заради лавинообразно нарастване на броя на засегнатите ученици, води до драматични последици за засегнатите деца и юноши. Отпадналите ученици са често безработни, бездомни, физически и психически тормозени, жертви на и деятели от криминалния контингент.

Международният форум има за цел да събере специалисти в областта на образованието от страните на Източна и Централна Европа, за споделяне на добри практики за решаване на проблема, засегнал мащабно страните от бившите социалистически страни. (По данни на Синдиката на българските учители, у нас всяка година 15-16 000 деца напускат преждевременно училище.)

Участниците във форума ще изработят съвместно писмено предложение до Министерство на Образованието, Младежта и Науката за създаване на координирана мрежа за обгрижване на застрашените от отпадане ученици.

 

 Темите, които бяха дискутирани:

1. Идентифициране на основните предпоставки и причини за преждевременно напускане на училище в Източна и Централна Европа
2. Идеи и инициативи за правилен подход към този феномен
3. Обмяна на добри практики за обгрижване на деца, застрашени от отпадане от училище и за привличане на ученици, преждевременно напуснали училище.
4. Класни и извънкласни активности, които създават позитивна нагласа за подкрепа на изоставащите и „различините“ в класа
5. Привличане на вниманието и активната гражданска позиция на цялото общество за намаляване и преодоляване на този отрицателен феномен

 

Презентации:

Д-р Стефания Димитрова – Председател на фондация „Мадара-България“

Превенция на отпадането от училище чрез социално-педагогическа намеса –
Тиина Наартис-Линн, председател на център Махена (НПО), Естония
Мария-Елена Наартис, студент по психология и семиотика, Естония

Изграждане на устойчиви общности: как допринасят училищата –
Ая Туна, експерт образователни проекти, фондация Сорос, Латвия

Модел на сътрудничество в община Йелгава за превенция на неизвинени отсъствия на ученици от училище – Ливия Вилкане, факултет по педагогика, Латвия

Подкрепа за ромските семейства – опитът на Латвия в решаване на проблема с отпадане на ученици –
Сармите Йома, Център по Образвателни Инициативи, Латвия

Отпадането от училище и някои аспекти на професионалните компетенции на учителите: опитът на Латвия – д-р Зента Анспока, академия за обучение на учители и образователен мениджмънт, Рига, Латвия

Примери за добри практики от чешката република –
Петра Захрадникова, Ромодром за Образование, Чехия

Добри практики в СОУ „Сава Доброплодни” – Шумен за превенция на ранното напускане на училище – Румяна Буковалова, педагогически съветник, СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен

Теорията за просоциалността и превенцията за отпадане от училище –
д-р Тодорка Глушкова, гл. учител в СОУ ”Христо Смирненски”, Брезово

               
Copyright 2010 © Foundation Madara-Bulgaria. All rights reserved. Created by Bi0G@Me